تبریک و تهنیت

جناب آقای سعیدی مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان بهار بدینوسیله انتخاب شایسته حضرتعالی بعنوان مدیر برتر استان و تجلیل در اجلاس سراسری روسای آموزش و پرورش کشور را تبریک عرض می نماییم. از طرف دانش آموزان و عوامل اجرایی پژوهشسرای دانش آموزی بیناد بهاری

جناب آقای سعیدی مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان بهار بدینوسیله انتخاب شایسته حضرتعالی بعنوان مدیر برتر استان و تجلیل در اجلاس سراسری روسای آموزش و پرورش کشور را تبریک عرض می نماییم. از طرف دانش آموزان و عوامل اجرایی پژوهشسرای دانش آموزی بیناد بهاری