تبریک

کسب رتبه ۳۱کنکور سراسری در رشته ریاضی فیزیک توسط دانش آموز محمد جواد طبی کبیر از دبیرستان امام خمینی (ره) شهر صالح آباد را به جامعه فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان بهار تبریک عرض می نماییم. کسب رتبه ۳۱کنکور سراسری در رشته ریاضی فیزیک توسط دانش آموز محمد جواد طبی کبیر از دبیرستان امام خمینی (ره) شهر صالح آباد را به جامعه فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان بهار تبریک عرض می نماییم.از طرف دانش آموزان و عوامل اجرایی پژوهشسرای دانش آموزی بنیاد بهاری