قوانین رشته روباتهاي فوتبالیست

به نام خدا
قوانین رشته روباتهاي فوتبالیست
۱ به ۱
دومین دوره مسابقات ملی روباتیک خوارزمی
بخش دانش آموزي
نسخه دوم
امکان تغییر در قوانین وجود دارد. براي اطلاع از قوانین و
اطلاعیه هاي جدید، توصیه میشود سایت مسابقات را به طور
مرتب بازدید نمایید.
توجه: قوانین جدید اضافه شده یا تغییر کرده، با رنگ قرمز مشخص شده است.
A تمامی قوانین لیگ ۱ به ۱ مانند قوانین لیگ ۲ به ۲ میباشد. یعنی زمین مسابقه همانند لیگ ۲ به ۲ از نوع
بوده، ابعاد روباتها نیز کاملا مانند لیگ ۲ به ۲ میباشد. تنها تفاوت این دو لیگ در تعداد روباتهاي هر تیم ( ۱
عدد) و وزن روباتها ( ۲ کیلوگرم) میباشد.
به همین دلیل به شرکت کنندگان در لیگ ۱ به ۱ توصیه میشود قوانین لیگ ۲ به ۲ را به طور دقیق مطالعه
نمایند.
مشخصات زمین مسابقه:
بدون اوت) میباشد. همچنین در کف زمین نیز موکتی سبز ) A زمین مسابقه مانند لیگ ۲ به ۲ نوع
رنگ وجود خواهد داشت.
ابعاد روباتها:
ابعاد نهایی ربات نباید از حدود زیر متجاوز باشد:
قطر ۲۲ سانتیمتر
ارتفاع ۲۲ سانتیمتر
وزن ۲ کیلوگرم
منطقه تسخیر توپ ۳ سانتیمتر
به امید موفقیت شما،
کمیته فنی رشته فوتبالیست
دومین دوره مسابقات ملی روباتیک خوارزمی