متواضع کسی است که :

۱- هنگام حضور در مجلسی ، جای خاصی برای خود نخواهد

۲- هر کس را می بیند و زمینه را فراهم می داند ، سلام کند. (زود تراز او سلام کند)

۳- جدل بیهوده و بگومگو را پایان دهد.

۴- در پی تمجید و تحسین دیگران نباشد .

۵- دارای انصاف باشد. (حساب خود را از دیگران جدا نداند)

۶- در برابر حق تسلیم و حق پذیر باشد.(هر چند سخن حق را از یک کودک بشنود)

۷- اعتدال در ظاهر(لباس و مرکب)را رعایت کند.

۸- امور شخصی اش را خود انجام دهد.(و از دستور دادن به دیگران بپرهیزد.)

پیامد های تواضع:

۱ – تواضع از برترین عبادت هاست.

۲- تواضع موجب سلامتی است.

۳- تواضع زینت شرافتمندان است.

۴- خدا به متواضعان حکمت عنایت می فرماید.

۵- تواضع انسان را هم نزد خدا وهم نزد بندگانش عزیز می دارد.

۶-سه چیز سبب جلب محبت است:دینداری، فروتنی، گشاده دستی.

۱) کنز العمال حدیث ۵۷۲۴- ۲) کنز العمال حدیث ۸۵۰۶- ۳) بحارالانوارج ۷۵ص۱۱۸- ۴)الکافی ج ۲ ص ۱۰۱- ۵)بحارالانوار ج ۷۸ ص ۲۹۹- ۶) مصباح الشریعه ص ۶ باب ۷ – ۷) منتهی الامال ج ۱ حالات پیامبر- ۸) بحار الانوار ج ۷۵ ص ۱۱۹- ۹) بحارالانوار ج ۷۲ ص ۱۲۰ – ۱۰) مستدرک ج ۱۱ ص ۲۸۹- ۱۱) بحارالانوار ج۷۸ ص ۳۱۲-

ارسال :دانش آموزان مدرسه امام صادق(ع)