نکات قابل توجه برای شرکت کنندگان در جشنواره جوان خوارزمی

دانش آموزان گرامی جهت شرکت در پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی به تکات ذیل توجه فرمایید.

۱- در تکمیل فرم های سه برگی ثبت نام با دقت شود.

۲-ضروری است فرمهای مربوط به

هر طرح پس از تکمیل در داخل یک پوشه مجزا قرار گیردو حداکثر تا ۱۶ فروردین ماه ۹۲ به دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی (پژوهشسرای دانش آموزی بنیاد بهاری تحویل گردد.

۳-فرمهای ثبت نام (فرم مشخصات فردی )باید ممهور به مهر و امضای مدیر واحد آموزشگاه باشد.

۴-اسکن تصویر طراح و کپی شناسنامه در یک حلقه سی دی و الصاق آن به فرمها لازم و ضروری است

۶-با توجه به اینکه عودت طرحها غیر ممکن می باشد لذا طراحان یا شرکت کنندگان به هنگام ارائه طرح ،نسخه ای از طرح را نزد خود نگهداری نمایندو اصل دست ساخته فقط در موقع دفاع حضوری توسط طراح مربوط ارائه شود.

۷-طرح های هنری بایستی در قالب عکس و سی دی و اصل طرحهای هنری در موقع دفاع حضوری توسط طراح مربوط ارائه گردد.

۸-نوشتن شماره تلفن طراح و یا شماره موبایل در فرم های مشخصات فردی ضروری است.

۹-گرو های پانزده گانه علمی جشنواره یه شرح ذیل می باشد:

برق و الکترونیک -کامپیوتر -مکانیک -عمران -علوم زیستی و پزشکی _کشاورزی و منابع طبیعی -فیزیک و نجوم -شیمی -نانو تکنولوژی -ریاضی -زبان ادبیات فارسی -علوم اسلامی -علوم اجتماعی -هنر و معماری طراحی -نقاشی -خطاطی عکاسی -فیلم سازی -گروه علوم انسانی ،شعر ،داستان کوتاه وبلند _متن ادبی -خاطرات ،تحقیقات علمی دانش آموزان و سایر گروههای علمی .

توجه :فرمها حتما در سه برگ تکثیر واز کپی در دو برگ خوداری شود.

پژوهشسرای دانش آموزی بنیاد بهاری شهرستان بهار