چگونه موضوع یک کار علمی را مشخص کنیم؟

چگونه می توان موضوع یک کار علمی را مشخص نمود؟

برای انتخاب موضوع کار علمی، باید به دنیای اطراف خود دقیق نگاه  کنیم. خوب ببینیم و بسنجیم و بهتر آزمایش و عمل کنیم. بهترین زمان برای انجام کارهای علمی، دوران نوجوانی و جوانی هر شخص است.به یاد داشته باشیم که از نوشته ها و کار علمی دیگران به عنوان یک پله برای انجام کار خود و

 

و گسترش آن وبه دست آوردن نتیجه های تازه استفاده کنیم.

 

مشخص کردن صورت مساله وآزمایش

صورت مساله وآزمایش باید به وضوح نشان دهد که چرا و چگونه یک آزمایش را انجام می دهیم یا مساله ای را حل می کنیم و بدانیم مساله یا آزمایش ما اولا به چه حوزهای مربوط می شود؟ جزئیات دخیل در آن چیست؟ ثانیا با توجه به امکانات ساده و توانائیهای خود انتظار چه نتیجه ای از حل مساله یا انجام آزمایش داریم.

برای مشخص کردن راه وروش رسیدن به هدف آزمایش:

۱) می توانیم از تجربه ومعلومات دیگران کمک بگیریم.

۲)ساده ترین و منطقی ترین روش را انتخاب کنیم.

۳) گروه تشکیل بدهیم و مسئولیتها را تقسیم کنیم ومراحل انجام کار را مشخص و مرحله به مرحله آن را انجام دهیم

 

یک مقاله فیزیکی روش نوشتن گزارش کار

در نوشتن گزارش کار، موارد زیر و ترتیب آن‌ها را رعایت کنید:

۱. چکیده:

در حدود ۱۰۰ کلمه باشد و اطلاعات لازم را دربارۀ محتوای گزارش کار بدهید.
نتایج عددی نهایی و نتایج اصلی را بنویسید.

۲. مقدمه:

 

 

طرح مسئله را از دیدگاه فیزیکی توضیح دهید.
هدف از انجام تحقیق را توضیح دهید.

۳. شرح مسئله:

کاری که در تحقیق خود به آن پرداخته‌اید را شرح دهید.
روش کار و شرح آن را بنویسید.

۴. نتایج:

نتایجی که از مسئلۀ خود گرفته‌اید را ارائه دهید. (به همراه جداول، نمودارها، عکس‌ها و محاسبۀ خطا)
نتایج مقایسه‌ای که با نظریه‌های مربوط انجام داده‌اید را بنویسید.
مسئلۀ مورد بررسی را براساس نتایج به‌دست‌آمده، توضیح دهید.
اگر مشغول تکمیل بخشی از کار هستید که تا زمان فرستادن گزارش کار به اتمام نرسیده، به آن اشاره کنید و روش کار خود را توضیح دهید.

 

نکات قابل توجه در گزارش کارهای تجربی
الف) اصل داده‌ها در جداول مشخص موجود باشد.
ب) نحوۀ دقیق انجام آزمایش ذکر شده باشد.
پ) معیارهای اندازه‌گیری فیزیکی از نظر محاسبۀ خطا و تحلیل داده‌ها در آن رعایت شده باشد.
ت) علاوه بر مشاهدۀ یک پدیدۀ فیزیکی، اندازه‌گیری و تحلیل داده‌ها در آن صورت گرفته باشد.
ث) محل انجام تحقیق مشخص شده باشد.
ج) عکس و مستندات کافی از مراحل انجام آزمایش، همراه گزارش کار باشد.
چ) نتیجه مشاهدات به شکل مشخص ذکر شود

نکات قابل توجه در گزارش کارهای ساخت وسیله فیزیکی
الف) وسیله، ساخته و تکمیل شده باشد.
ب) به کمک آن آزمایش انجام شده باشد.
پ) نتایج اندازه‌گیری ارائه شده باشد.
ت) معیارهای اندازه‌گیری فیزیکی از نظر محاسبه‌ی خطا و تحلیل داده‌ها در آن رعایت شده باشد.
ث) عکس، فیلم و مستندات کافی از وسیله، همراه گزارش کار باشد.
ج) کار انجام شده مربوط به علم فیزیک (و نه مهندسی) باشد.

نکات قابل توجه در گزارش کارهای مربوط به شبیه‌سازی فیزیکی
الف) متن برنامه‌ی رایانه‌ای پیوست گزارش کار باشد.
ب) راهنمای استفاده از نرم‌افزار در گزارش کار نوشته شود.
پ) نرم‌افزار، کمک‌آموزشی نباشد و یک پدیدۀ فیزیکی با کامپیوتر بررسی شده باشد.

 

انجمن فیزیک پژوهشسرای دانش آموزی  بنیاد بهاری شهرستان بهار