اسامی منتخبین پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی

اسامی منتخبین پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی شهرستان بهار به شرح ذیل می باشد:

 

-دانش آموز عارفه رستمی  آموزشگاه محبی  راه یا فته به مرحله کشوری ۲-دانش آموزی مهدی یوسفی  آموزشگاه کاردانش والفجر  رتبه راه یافته به مرحله کشوری -رتبه های استانی ۳-زهرا رمضانی از آموزشگاه محبی ۴-مرضیه بهادربیگی آموزشگاه محبی

و….

۵-شیرین نعمتی مهر :آموزشگاه محبی ۶-سیده سحر رضوی   شهیده موسوی ۷-مائده مرادی :آموزشگاه شهیده موسوی ۸-مهسا  فرزانی :آموزشگاه شهیده موسوی  ۹-سید محمد امین هادئی  ابن سینا ۱۰-شکوه عبدلی         ریحانه انبی ۱۱-علیرضا حدادی نسب    باقرالعلوم ۱۲-میثم آذری آموزشگاه باقرالعلوم ۱۳-فاطمه  اکبری          حجاب ۱۴- محبوبه  صمدی  :نمونه دولتی حجاب