شما چگونه فکر می کنید ؟

شما چگونه فکر می کنید؟انسان شگفت انگیز ترین موجود عالم آفرینش استبه همین جهت مهندسی انسان و مدیریت آن از ظریف ترین و پیچیده ترین مدیریت ها است در جامعه امروزی که یک جامعه ی سازمانی است  تفکر یک مدیر در عملکرد از ظرافت و حساسیت خاصی برخوردار است زیرا در یک شما چگونه فکر می کنید؟انسان شگفت انگیز ترین موجود عالم آفرینش استبه همین جهت مهندسی انسان و مدیریت آن از ظریف ترین و پیچیده ترین مدیریت ها است در جامعه امروزی که یک جامعه ی سازمانی است  تفکر یک مدیر در عملکرد از ظرافت و حساسیت خاصی برخوردار است زیرا در یک سازمان مدیر در رأس آن قرار دارد افرادی با استعداد متفاوت احتیاج به سرویس های و خدمات آموزشی خاص خود دارندکه جز با ذکاوت تجربه و بصریت روشن نمی توان جوابگوی آن گروه بود به همین دلیل مدیریت را هنر می نامندیکی از وظایف اصلی مدیران شناخت و برانگیختن نیرو های مادّی و انسانی تقویت توان روحی باروری فکری و هدایت اعضای سیستم در جهت رسیدن به اهداف است سپس هرگونه عاملی که باعث افزایش کارایی و ارتقاع روحیه گردد می تواند روی وضعیت آموزشی و پرورشی فراگیران تأثیر داشته باشد درک صحیح سبک های تفکر میتواند در جهت انتخاب فعالیت های مناسب به انسان کمک کند چرا که سبک های تفکر عامل مهمی در به کار گیری توانایی های می باشد عدم انطباق سبک های تفکر افراد با وظایفی که به آنها محول گردیده است می تواند منجربه عدم موفقیت شغلی شود در سازمان ها که مدیران مهمترین عامل حیات رشد بالندگی و یا نابودی هستند از این امر تبعیت می کنند و همسو بودن سبک تفکرشان با نوع فعالیت و وظایفی که به آنان محول گردیده موجب رضایت شغلی افزایش کارایی و ارتقای سطح بهره وری  انان در سازمان خواهد بود .انواع سبک تفکرسبک تفکر قانون گذاری افرادی که دارای تفکر قانون گذار هستند مایلند کار هارا به شیوه ای که مایلند انجام بدهند و خود تصمیم بگیرند که چه کاری را انجام دهند و چگونه آن را به انجام برسانند افراد قانون گذار دوست دارند قوانین را خودشان وضع کنند و به مسائلی بپردازند که قبلا طراحی و سازمان دهی نشده  نوع مشاغلی که این افراد ترجیح می دهند و به آنان فرصت می دهند تا قانون گذار بودن خود را بهتر به نمایش بگذارند مانند نویسندگی خلاق پژوهشگری هنرپیشگی مجسمه سازی اختراع سهام داری سیاست گذاری و معماری در این نوع سبک تفکر قرار می گیرند سبک قانون گذار عملا به خلاقیت می انجامد زیرا افراد خلاق نه تنها قادر  به خلق ایده های بدیع هستند بلکه به آن مبحث علاقه ی بیشتری دارند به طور کلی افراد قانون گذار  تمایل به اختراع و طراحی دارند و کار ها به روش خود انجام می دهند و انجام کار هایی که توسط دیگران برای آنان طراحی و مشخص گردیده و آنان را دچار نارضایتی می نماید و در اکثر مواقع این نارضایتی منجر به عدم موفقیت آنان در کار ها خواهد شد فعالیت های افراد قانون گذار تمایل بیشتری به انجام آنها دارند عبارت اند از طراحی پروژه های نوین ارائ[i]ه مقالات بدیع ایجاد برنامه های آموزشی و شغلی پیشرفته و اختراع چیز های جدید.سبک تفکر اجراییافراد با سبک تفکر اجرایی مایلند از مقررات پیروی کنند و کارهایی را به عهده بگیرند که از قبل طراحی و سازماندهی شده است آنها مایلند نقش خود را به جای خلق ساختار های نو در درون ساختار های موجود ایفاء نماید بعضی از حرفه های مناسب برای افراد مجری عبارتند از وکالت نیروی انتظامی اجرای طرح های از پیش تعیین شده  تبعیت از طرح های متفاوت و مشاوره ی مدیریتی .این سبک تفکر در محیط های آموزشی و بسیاری از حرفه های دیگر مورد استقبال افراد قرار می گیرد زیرا افراد مجری آنچه که به آنها گفته شده انجام می دهندو غالبا انجام کار با خوش رویی همراه است آنها دستور ها را دنبال می کنند و خود را بر اساس شیوه ای که سازمان آنها ارزیابی می کند مورد ارزیابی قرار می دهند بنابر این یک فرد دارای فکر اجرایی معمولا به عنوان یک ایده آل شناخته می شود و فشار هایی که از سوی بسیاری از منابع وارد می شود افراد را به پذیرفتن این این نوع سبک تفکر هدایت و ترغیب می نماید از عهده آن برآیند همچون قاضی مشاور بازرس ارزیاب برنامه  مسئول قرار دادو تحلیل گر سیستم و منتقد وجود افراد قضاوت گر نیز در جامعه و سازمان ها امری ضروری است زیرا بدون آنان فعالیت ها بدون ارزیاب صورت می گیرد و نقاط قوت و ضعف کار ها مشخص نخواهد شد اصول سبک تفکر۱۵نکته ی اساسی جهت درک سبک های تفکر عبارتند از :۱-       سبک های تفکر توانایی نیستند بلکه برای به کار گیری توانائی هستند.۲-       همنوائی بین سبک های تفکرو توانایی های یک نیروی افزایشی ایجاد می کنندکه بسیار افزون تر از مجموع اجزاء آن است ۳-       انتخاب زندگی مستلزم تناسب بین سبک های تفکر و توانایی هاست ۴-       انسان های دارای الگو های متعدد سبک های تفکر هستند ۵-       سبک های تفکر در موقعیت های مختل متفاوت هستند۶-       پایداری در سبک های تفکری که افرادترجیح می دهند متفاوت هستند ۷-       افراد در انعطاف پذیری نسبت به سبک های تفکر خود متفاوت هستند۸-       سبک های تفکر دارای ویژگی جامعه پذیری می باشند ۹-       سبک های تفکر در طول زندگی تغییر می کنند۱۰-    سبک های تفکر قابل اندازه گیری هستند ۱۱-    سبک های تفکر قابل آموزش هستند ۱۲-    ارزش گذاری سبک های تفکر در بعد زمان نسبی است ۱۳-    ارزش گذاری سبک های تفکر از نظر مکان امری نسبی است ۱۴-    درستی و نادرستی سبک های تفکر امری نسبی است۱۵-    تناسب بین سبک تفکر و سطوح مختلف توانایی امری پیچیده است